Mihi Whakatau for Sam Holt: July 22, 2019 at 10:00 am